I've gotta say: I'm kinda with Sammy on this one...